På forebyggelsesniveau vil vi:

integrere det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde i det generelle forebyggende arbejde i skolens verden, således at SSP-samarbejdet bliver en synlig og tydelig partner i realiseringen af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Silkeborg Kommunes Sundheds- og Trivselspolitik.

At understøtte og vedligeholde lokale netværk, der er med til at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge

På handlingsniveau vil vi:

opbygge et system, der hurtigt og effektivt reagerer ved børn og unges kriminalitet og anden uhensigtsmæssige adfærd

For SSP - samarbejdet betyder det at:

SSP-samarbejdet er en formaliseret model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem Skoleafdeling, Børne- og Familieafdeling og Politi. (bygger på Retsplejelovens § 115)

Der er tale om en lokalforankret forebyggelse, som inddrager både forældre og andre betydende voksne i en dialog om at sikre de bedst mulige vilkår for børn og unges trivsel og udvikling.

SSP - samarbejdet er med til at sikre og koordinere en forebyggende indsats i forhold til børn og unges risikoadfærd, herunder kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd

SSP-samarbejdet er med til at afprøve og udvikle samt evaluere indsatser i forhold til forebyggelse.

SSP-samarbejdet arbejder aktivt med at inddrage de mange aktører på børne- og unge området (både kommunale og frivillige/private), og få dem til at tage et medansvar i at styrke børn og unges mulighed for at mestre egen tilværelse.

De 3 niveauer i forebyggelsen:

1. Den generelle indsats (den primære forebyggelse)

som er rettet mod alle børn og unge i alderen 10-18 år. Indsatsens sigte er, at børn og unge vælger en livsstil, der gør dem i stand til at leve uden alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og anden mistrivsel.

Eksempler på den generelle indsats kan være:

obligatorisk undervisning i skolerne om kriminalitet og alkohol samt undervisningsforløb om digitale medier, mobning og andre former for risikoadfærd. Forældremøder med dialog og aktiv involvering. Sommerferieaktiviteter og fælles Sidste Skoledag er andre tilbud i denne kategori.

2. Den specifikke indsats (den sekundære forebyggelse)

som er rettet mod grupper af børn og unge, der er ved at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster, og hvor der er konstateret symptomer på begyndende misbrug, kriminalitet og risikoadfærd

Det drejer sig ofte om børn og unge, som har vanskeligheder ved at finde deres plads i tilværelsen og kan vise sig ved, at de klarer sig dårligt i skolen og ikke går regelmæssigt til fritidsaktiviteter.

Eksempler på den specifikke indsats kan være:

projekter med grupper, som er ved at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster. Der vil være fokus på at splitte gruppen eller påvirke gruppens normer i positiv retning samt at hjælpe den enkelte deltager til at finde sin plads i samfundet bl.a. gennem uddannelse og tilbud om fritidsjob.

3. Den individorienterede indsats (den tertiære forebyggelse)

som er rettet mod enkeltpersoner af unge, der har begået kriminalitet og/eller har et misbrug.

Ansvaret for arbejdet med disse unge er funderet i Børne- og Familieafdelingen, og udføres i samarbejde med relevante fagpersoner i SSP-netværket, institutioner og andre instanser.