Samarbejdsmodel mellem Politi og Kommune

Beskrivelse af samarbejdsmodel mellem politi og kommune.

Kort historik:

Med Kommunalreformen og politireformen blev der lavet mange ændringer inden for begge systemer.

Der blev lavet en centralisering med større og færre politikredse og kommunerne blev væsentlig større.

Dette tog man hensyn til gennem lovgivningen, hvor man skabte nogle formelle samarbejdsfora, som bestod af et KREDSRÅD i hver politikreds, og et LOKALRÅD i hver kommune.

Kredsrådet udgør det strategiske niveau for hele politikredsen og består af borgmestrene i Ringkøbing-Skjern, Thisted, Mors, Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Herning samt Politidirektøren, der er formand for Kredsrådet.

Kredsrådet drøfter generelle spørgsmål om politiets virksomhed og organisation, kriminalitetsudviklingen, og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 

Kredsrådet skal skabe sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer, og sørge for de nødvendige prioriteringer i den forbindelse.

Kredsrådet skal også sørge for, at befolkningen bliver oplyst om politiets arbejde, og kredsrådet kan lægge op til, at politiet lægger særlig vægt på løsningen af bestemte opgaver i en begrænset periode.

Organisationsdiagram Kredsråd Lokalråd

I løbet af 2008 blev det besluttet, at etablere "Kredsrådets kontaktudvalg", der består af forvaltningschefer fra de 11 kommuner, samt personer fra politiets ledelse.

Baggrunden for etableringen af udvalget var et ønske om inden kredsrådsmøderne, at have forberedt og drøftet emnerne for Kredsrådet (med henblik på bedre oplyste møder) samt at skabe et forum for udarbejdelse af den årlige samarbejdsplan mellem politiet og kommunerne.

Lokalråd Silkeborg organisationsdiagram

Lokalrådet for Silkeborg Kommune består af 3 repræsentanter fra ledelsen af Silkeborgs Lokalstation og 3 repræsentanter fra Silkeborg kommune.

Lokalrådene fastsætter rammerne for og prioriteringer af samarbejdet mellem kommunen og politiet. Lokalrådene skal skabe sammenhæng mellem Kredsrådet, de forskellige lokale samarbejdsfora, der har kriminalpræventiv indvirkning på forskellige områder - som for eksempel SSP-samarbejdet - og det udførende niveau i kommunen.

Lokalrådenes hovedopgaver er at:

  • Varetage det overordnede ansvar for at tilrettelægge det kriminalpræventive samarbejde i eget lokalområde
  • Fungere som lokal styregruppe, der udarbejder operative mål, som er baseret på de strategiske mål, Kredsrådet udformer.
  • Udarbejde en samordnet handlingsplan på baggrund af Kredsrådets strategiske udmeldinger og med udgangspunkt i de lokale behov.
  • Holde sig opdateret om bl.a. kriminalitet, sociale forhold og uddannelsesmæssige forhold lokalt.
  • Forholde sig til kriminalitetsudviklingen og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter - og arbejde med de problemstillinger, som er relevante i kommunen.
  • Sikre maksimal borgerinddragelse i det forebyggende arbejde.
  • Sørge for, at der bliver etableret de nødvendige kriminalpræventive enheder og samarbejdsfora, som kan håndtere de praktiske opgaver og problemstillinger lokalt.
  • Være paraplyorganisation for disse enheder og fora og fastlægge den overordnede struktur for organiseringen af deres arbejde.
  • Koordinere og vurdere resultaterne af de forskellige kriminalpræventive aktiviteter og præsentere den for Kredsrådet.

Som det fremgår af ovenstående er SSP og SSP-ungenet 16 + en af de dele, der indgår i den samlede virksomhed for Lokalrådet. Der er lavet en selvstændig og udførlig beskrivelse af SSP-Samarbejdet i Silkeborg, som dækker både indhold og organisering af SSP.