Hvordan er SSP-samarbejdet organiseret i Silkeborg kommune

Siden er under opbygning
Rammer for SSP-samarbejdet i Silkeborg Kommune

Hvad arbejder SSP ud fra

SSP arbejder med trivselsfremmende og kriminalitetsforebyggende aktiviteter inden for rammerne af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

I Silkeborg Kommune er visionen at ’Alle skal med! – sammen skaber vi det gode børne- og unge liv’ og målene er at:

 • Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget de kan
 • Vi vil understøtte trivsel og sundhed for børn og unge
 • Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse

Som fagprofessionelle står vi på en anerkendende, systemisk tilgang, som er beskrevet i det kommunale ’Mindset for inklusion’ for 0-18 års området:

 • At hvert enkelt menneske skal respekteres som det er, herunder at alle har ret til tryghed, anerkendelse og en følelse af samhørighed med andre.
 • At alle i Silkeborg Kommune er inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.
 • At fagpersoner og frivillige har eller kan opsøge den tilstrækkelige viden til at forstå udfordringer og problemer, de møder, ud fra de sammenhænge og relationer de er opstået i og agere i forhold til dem.

Det trivselsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP regi bygger dermed på visioner og mål for alle børn og unge i Silkeborg Kommune og på værdier, som skal kendetegne samarbejdet om opgaven mellem børn og unge, forældre, fagprofessionelle, rådgivere mm.

Kernebegreber i den sammenhæng er, at vi anerkender børn, unge og forældre som eksperter på egne vegne, at vi handler på baggrund af den bedst tilgængelige viden og data såvel fra praksis, som fra forskning og at vi indgår i professionelle og lærende samarbejder mono- og tværfagligt for at få alle børn og unge med.

Læs mere om SSP's historie og indsatser

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg kommune

I hverdagen er SSP-arbejdet organisatorisk forankret decentralt hos den enkelte skoleleder, og centralt i Skoleafdelingen hvor den kommunale SSP-konsulent er ansat.

SSP-opgaven løses i et tæt samarbejde mellem politiet, folkeskoler, privat/friskoler og uddannelsesinstitutioner i Silkeborg Kommune, Børne- og Familieafdelingen samt øvrige relevante lokale aktører.

SSP-arbejdet indgår i en større organisatorisk kontekst og organiseres i forskellige netværk. De forskellige netværk er beskrevet nedenfor.

Aktører i SSP-samarbejdet

Kredsrådet består af politidirektøren og samtlige borgmestre i politikredsen. De udgør sammen det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Politidirektøren er formand for kredsrådet.

I kredsrådet har borgmestrene udstrakt mulighed for at påvirke politiets virksomhed, ligesom politiet har mulighed for at påvirke det kommunale kriminalitetsforebyggende område.

Andre samarbejdspartnere kan inviteres til at deltage på møderne i Kredsrådet, fx Kriminalforsorgen, regionens sundheds- og psykiatrichef, SSP-Samrådets repræsentant i kredsen mv.

Kredsrådet udarbejder strategiske mål og prioriteringer samt rammer og retningslinjer for indsatsområder.

Kredsrådet drøfter også spørgsmål om politiets indsatser i politikredsen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

SSP’s opgave i Silkeborg Kommune rammesættes af Lokalrådet, som er det lokale strategiske niveau.

Her udarbejdes der en årlig handleplan for det kriminalpræventive arbejde i kommunen.

Lokalrådet består af den lokale politileder, kommunal- eller koncerndirektør, cheferne for Børn og Familieafdelingen og Skoleafdelingen samt politikommissær(er).

Den kommunale SSP-konsulent understøtter Lokalrådets møder og virke efter behov.

I styregruppen indgår:

 • Børne- og Familiechefen
 • Skolechefen
 • En områdeleder fra Skoleafdelingen
 • Sektionsleder for Familie og Børnehandicap.

Styregruppen mødes kvartalsvis, hvor de drøfter og koordinerer udmøntning af handleplanen for det kommunale forebyggende arbejde 0-25 år.

I gruppen inddrages politiet via en forebyggelsesbetjent og den kommunale SSP-konsulent.

Det SSP-tværgående netværks fokus er "Den primære forebyggelse – den generelle indsats".

Her fokuseres på samarbejde og koordination ift. forebyggende indsatser med afsæt i beskyttende faktorer.

Gruppen mødes én gang i kvartalet og den kommunale SSP-konsulent står for mødeindkaldelse og dagsorden.

Deltagerkredsen er:

 • kommunal SSP-konsulent
 • Ungeguiden
 • Politi
 • Ungdomsskolen
 • Familie Unge Kontakten

SSP-ressourcenetværket består af:

 • kommunens skolernes SSP-vejledere
 • ledelsesrepræsentant
 • politiet
 • den kommunale SSP-konsulent

Netværkets mødes og udvikler viden og kompetencer 3 gange årligt, og "Den primære forebyggelse – den generelle indsats" er i fokus.

De lokale SSP-grupper består af:

 • Skoleleder (formand)
 • SSP-vejleder fra den lokale skole
 • Relevante lokale aktører fra foreningsliv
 • Lokalgrupper
 • Øvrige skoler mv.
 • Efter behov og relevans fx dagtilbudsleder, sundhedsplejerske, fremskudt socialrådgiver mfl.

Gruppen mødes med henblik på gensidigt at drøfte udfordringer og koordinere opgaver i forhold til det lokale arbejde med beskyttende faktorer og forebyggende indsatser.

SSP-konsulenten skal igennem arbejdet i SSP-ressourcenetværk understøtte arbejdet lokalt.

SSP-lokalgrupperne mødes som udgangspunkt minimum 2 gange årligt og skolen står for mødeindkald, dagsorden og referat.

Den kommunale SSP-konsulent og forebyggelsesbetjenten kan inddrages som ressourcepersoner ad hoc ift. det generelle forebyggelsesområde.

SSP-netværk for offentlige arealer har til formål at identificere tendenser og mønstre i kriminalitet og uro på offentlige arealer, som skabes af unge.

Netværket består af fagpersoner, som kan bidrage til håndteringen af denne type problemstillinger, og skal i fællesskab udvikle handleplaner og standarder for forebyggelse af eksempelvis hærværk, tilsvining, narkotikaforbrug og/eller salg, samt vold på offentlig tilgængelige områder.

Netværket består af repræsentanter fra politiet, Kultur og fritid, ejendomme og SSP-konsulenten.

SSP-konsulenten fungerer som koordinator for de kommunale SSP-netværk, samt sikring af den faglige kvalitet på det kriminalpræventive område.

SSP-konsulentens opgave er blandt andet:

 • at understøtte lokale indsatser på skoler og uddannelsesinstitutioner igennem sparring og vejledning og indgå i koordinerende arbejde på forvaltnings- og skolevæsensniveau.
 • at understøtte og facilitere skoler og uddannelsesinstitutioners eget arbejde med viden om og kompetence til arbejdet med ’det gode børne- og ungeliv’ og beskyttende faktorer.
 • at forestå indsamling og bearbejdning af lokale data til formidling lokalt. Den kommunale SSP-konsulenten skal facilitere netværk for SSP-vejledere
 • at opbygge og vedligeholde en digital platform, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner kan finde relevante værktøjer til det forebyggende arbejde lokalt.

Den kommunale SSP-konsulent kan igangsætte og være tovholder på centrale initiativer fra fx lokalråd, politiske udvalg eller den kommunale SSP-styregruppe.